Naujienos

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės elgesio kodeksas

2013 09 03


 PATVIRTINTA:

2013 metų rugsėjo 3 d. Direktoriaus įsakymu Nr. 47

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS

 ELGESIO KODEKSAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šis viešosios įstaigos Rokiškio psichiatrijos  ligoninės (toliau – Ligoninė) elgesio kodeksas (toliau – Kodeksas) nustato pagrindinius Ligoninės darbuotojų elgesio principus, kurių
  jie privalo laikytis, darbo metu.
 2. Kodekso tikslas – kurti geranorišką darbo aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją
  bei tinkamus ir efektyvius Ligoninės darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su
  pacientais ir jų atstovais, didinti Ligoninės darbuotojų autoritetą visuomenėje, pacientų ir jų
  atstovų pasitikėjimą Ligonine.
 3. Šis kodeksas tvirtinamas direktoriaus įsakymu ir skelbiamas viešai.
 4. Kodekse vartojamos sąvokos:

4.1. Asmeninis suinteresuotumas – moralinis įsipareigojimas, turtinė ar neturtinė
nauda arba kitas panašaus pobūdžio interesas, kuris būtų palankus jam asmeniškai arba jam
artimiems asmenims.

4.2. Diskreditavimas – tokie darbuotojo veiksmai, kurie visuomenės akyse akivaizdžiai
kenkia Ligoninės autoritetui, griauna pasitikėjimą ja, kompromituoja. Diskredituojama gali būti
tiek veikimu, tiek ir neveikimu.

4.3.   Dovana – laikomas bet kuris materialinę vertę turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, siūloma ir/ar suteikiama asmens sveikatos priežiūros specialistui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginių ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams.

4.3.   Interesų konfliktas – tai situacija, kai darbuotojas privalo priimti sprendimą ar
dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kuris susijęs ir su jo privačiais interesais.

4.4. Įžeidimas – tai situacija, kai darbuotojas viešai /neviešai veiksmu, žodžiu ar raštu
pažemino žmogaus garbę ir orumą.

4.5. Kodekso pažeidimas – šiame Kodekse nustatytų darbuotojo elgesio normų
pažeidimas, padarytas tiek veikimu, tiek neveikimu dėl darbuotojo kaltės.

4.6.      Privatūs interesai – tai darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar
neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos priimamiems sprendimams atliekant tarnybines
pareigas.

4.7.      Darbuotojui artimi asmenys – tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai),
seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai, sutuoktinis,
sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka.

4.8.      Korupcija – pasiūlymas, pažadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už
neteisėtą atlygį, kad būtų atliktos arba neatliktos to asmens pareigos arba kurstymas priimti kokią
nors naudą kaip neteisėtą atlygį arba jos priėmimas už pareigų atlikimą arba neatlikimą.

II. DARBUOTOJO ELGESIO PRINCIPAI

 1. Pagrindiniai darbuotojų elgesio principai turi būti tokie:

5.1.  Pagarba žmogui ir valstybei;

5.2.  Teisingumas ir nešališkumas;

5.3.  Nesavanaudiškumas;

5.4.  Dorovinis principingumas ir padorumas;

5.5.  Atsakomybė ir atskaitingumas;

5.6.  Skaidrumas ir viešumas;

5.7.  Pavyzdingumas;

5.8.  Viešųjų interesų tenkinimas ir nepiktnaudžiavimas pareigomis;

5.9.  Sąžiningumas;

5.10.  Tinkamas pareigų atlikimas;

5.11.  Lojalumas Ligoninei;

5.12.  Konfidencialumas.

 1. Pagarbos žmogui ir valstybei principas reiškia, kad darbuotojai turi:

6.1.  Gerbti žmogų, jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas;

6.2.  Laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant Ligoninės vidaus teisės aktus;

6.3.  Tinkamai, rūpestingai, kvalifikuotai, atsakingai atlikti savo pareigas;

6.4.   Su žmonėmis bendrauti geranoriškai ir pakančiai, nepaisant jų asmens savybių,
turtinės ar visuomeninės padėties, mandagiai elgtis su pacientais, jų atstovais, kolegomis,
pavaldiniais ir kitų juridinių asmenų atstovais;

6.5.     Kalba, veiksmais ar siūlomais sprendimais nediskriminuoti jokio asmens ar
visuomenės grupės ir imtis teisėtų priemonių užkirsti kelią pastebėtai diskriminacijai;

6.6.  Nedemonstruoti savo simpatijų ar antipatijų ir išskirtinio dėmesio atskiriems
asmenims ar jų grupėms;

6.7.   Pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti,
dėmesingai reaguoti į pacientų, jų atstovų, kolegų, kitų asmenų prašymus ir siūlymus. Šio
reikalavimo privalu laikytis net sudėtingomis aplinkybėmis ar esant stresinėms situacijoms.

 1. Teisingumo ir nešališkumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:

7.1.   Priimti teisingus ir pagrįstus sprendimus ir veikti, vadovaujantis tik viešaisiais
interesais;

7.2.   Einant pareigas, nepažeisti įstatymų, kitų teisės aktų, veikti tik pagal suteiktus
įgaliojimus;

7.3.   Neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimus;

7.4.   Vienodai elgtis su visais pacientais nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos,
kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų;

7.5.   Konfliktinėse situacijose elgtis nešališkai, išklausyti visų pusių argumentus ir
ieškoti objektyviausio sprendimo;

7.6.   Būti objektyviu, vadovautis visų asmenų lygybės įstatymui principu; susidūrus su
skirtingais asmenų reikalavimais, nedaryti nepagrįstų išimčių, interesų konfliktus spręsti
atsižvelgus į viešuosius interesus, vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais;

7.7.   Svarstant vidaus teisės aktų projektus, priimant sprendimus dėl darbuotojų skyrimo
į pareigas ir kitoje darbinėje veikloje neturėti išankstinės nuostatos dėl atskiro asmens, asmenų
grupės ar institucijos ir priimti sprendimus vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais,
vengiant asmeniškumo.

 1. Nesavanaudiškumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:

8.1.  Nesinaudoti savo tarnybine padėtimi, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, jei
tai gali sukelti interesų konfliktą;

8.2.  Nesinaudoti Ligoninės nuosavybe ne darbinei veiklai; taip pat nesinaudoti su darbu
susijusia informacija kitaip, negu nustato įstaigos vidaus dokumentai siekiant asmeninės naudos;

8.3.  Darbinėje veikloje teikti prioritetą viešiesiems interesams, įstatymų nustatyta tvarka
ir priemonėmis vengti interesų konflikto;

8.4.  Neturėti asmeninių interesų ir nesiekti naudos sau, savo šeimai, artimiesiems
draugams, vykdant darbines pareigas;

8.5.  Dirbti pacientų, Ligoninės ir visuomenės labui.

 1. Dorovinio principingumo ir padorumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:

9.1.      Elgtis nepriekaištingai ir garbingai;

9.2.      Nepagrįstus prašymus atmesti taktiškai;

9.3.      Nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu;

9.4.      Darbinėje veikloje elgtis garbingai;

9.5.         Atlikti savo pareigas vadovaujantis etiško elgesio normomis;

9.6.      Nedalyvauti neteisėtuose sandoriuose ir susirinkimuose;

9.7.        Netoleruoti kolegų neetiško elgesio, neprofesionalių ar neteisėtų veiksmų ir
nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti;

9.8.        Būti nepaperkamas, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir
nuolaidų iš asmenų ar organizacijų;

9.9.        Aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruojate jokių kyšių ar dovanų
davimo ir ėmimo;

9.10.  Atsakomybės ir atskaitomybės principas reiškia, kad darbuotojai turi: teisės aktų
nustatyta tvarka paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimus ar veiksmus;

9.11.  Atsisakyti vykdyti neteisėtą nurodymą ar įsakymą ir apie tai pranešti tiesioginiam vadovui;

9.12.  Neturint pakankamai išteklių, įgūdžių ar kompetencijos pavedimui vykdyti, apie
tai nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui ar Ligoninės vadovui;

9.13.      Asmeniškai atsakyti už savo sprendimų ar veiklos rezultatų pasekmes,
trumpalaikių ir ilgalaikių pareiginių tikslų neįgyvendinimą;

9.14.  Prisiimti dalį atsakomybės už kolegialiai priimamą sprendimą;

9.15.  Atsiskaityti už savo veiklą tiesioginiam vadovui ir Ligoninės vadovui.

 1. Skaidrumo ir viešumo principo laikymasis reiškia, kad darbuotojai turi:

10.1.  Užtikrinti teisės aktų nustatytą savo veiksmų ir sprendimų viešumą, prireikus
pateikti savo sprendimų priėmimo motyvus;

10.2.  Teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti reikiamą informaciją kitiems
darbuotojams ir asmenims.

11. Pavyzdingumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:

11.1. Savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai;

11.2.   Būti tolerantiškas ir paslaugus, pagarbiai elgtis su pacientais, bendradarbiais ir
kitais asmenimis, su darbu susijusias konfliktines situacijas spręsti taikiai ir mandagiai;

11.3. Visada veikti profesionaliai;

11.4.  Siekti žodžio ir veiksmo vienybės;

11.5. Nuolat tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją;

11.6. Pripažinti savo darbines klaidas ir jas taisyti;

11.7.  Darbo metu savo išvaizda, kalba ir elgesiu rodyti pavyzdį, bei laikytis visuotinai
pripažintų etikos normų;

11.8.  Nereikšti paniekos pacientams, kolegoms, pavaldiniams, vadovams, neįžeidinėti,
neplūsti, nevartoti psichologinio smurto;

11.9.    Nevartoti alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, nerūkyti ligoninės
patalpose ar jos teritorijoje;

11.10. Seksualiai nepriekabiauti ir netoleruoti kitų asmenų seksualinio priekabiavimo ;

11.11.     Būti tvarkingos išvaizdos. Apranga turi būti švari ir tvarkinga.

 1. Viešųjų interesų tenkinimo ir nepiktnaudžiavimo pareigomis principas reiškia,
  kad darbuotojai turi:

12.1.   Priimant sprendimus ir kitoje darbinėje veikloje vadovautis tik viešaisiais
interesais, einamų pareigų ir įtakos nenaudoti savo ir savo artimųjų tiesioginei ar netiesioginei
naudai gauti, taip pat esamiems ir buvusiems kolegoms proteguoti;

12.2.   Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka laiku ir tiksliai deklaruoti savo privačius
interesus, nesudaryti sąlygų viešų ir privačių interesų konfliktui kilti, o jam kilus, imtis priemonių
tokiam konfliktui pašalinti, pirmenybę suteikiant viešiesiems interesams;

12.3.  Nenaudoti pareigų, pažeidžiant darbo bei viešuosius interesus įdarbinant asmenį,
skiriant jį į tam tikras pareigas ar skatinant, suteikiant paslaugas, kitą naudą arba sudarant su juo
sutartis ar sandorius.

 1. Sąžiningumo principas reiškia, kad darbuotojai turi:

13.1. Nesiimti apgaulės, sukčiavimo, korupcijos ar kitų teisės aktais uždraustų veikų;

13.2. Nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų kai esama pagrindo manyti, kad dovana siekiama paveikti darbuotojo veiksmus ar sprendimus;

13.3.  Nenaudoti darbuotojo veiklai nustatyto laiko, Ligoninės darbo priemonių,
finansinių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių ne įstaigos poreikiams tenkinti;

13.4.  Savo darbines pareigas vykdyti nepriekaištingai, būti nepaperkamu ir nepapirkinėti
kitų asmenų;

 1. Tinkamo pareigų atlikimo principas reiškia, kad darbuotojai turi:

14.1. Nepiktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir turima galia, neviršyti savo kompetencijos
ir veikti pagal suteiktus įgaliojimus;

14.2.  Tinkamai įgyvendinti Ligoninės vadovo sprendimus;

14.3.  Nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, o
susidūrus su šio Kodekso ir kitų teisės aktų pažeidėjais padaryti viską, kas būtina, kad pažeidimai
būtų nutraukti ir įstatymų nustatyta tvarka įvertinti;

14.4.  Savo darbines pareigas atlikti laiku ir kvalifikuotai;

14.5. Netoleruoti neteisėto, neetiško Ligoninės administracijos, kolegų ir pavaldinių elgesio.

 1. Lojalumas Ligoninei reiškia šias darbuotojo elgesio normas:

15.1.     Lojalumą darbiniams įsipareigojimams ir sąžiningą tiesioginių vadovų bei
Ligoninės administracijos nurodymų vykdymą;

15.2.     Tinkamą Ligoninės veiklos tikslų ir siekių suvokimą, deramą jų įgyvendinimą;

15.3.  Ligoninės administracijos informavimą apie visus atvejus, kurie turi korupcinio
pobūdžio nusikalstamos veikos požymių.

 1. Informacijos apie administracijos neteisėtus veiksmus ar aplaidumą atskleidimas
  nelaikomas lojalumo pažeidimu.
 2. Konfidencialumo principas reiškia šias darbuotojo elgesio normas:

17.1.     Darbuotojas įsipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti
(naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos
sužinoti;

17.2.    Darbuotojui draudžiama dokumentuose ir kompiuterinėse laikmenose laikomą
informaciją naudoti savo šeimos narių, kitų asmenų, verslo, materialiniams ar kitiems poreikiams
tenkinti;

17.3.     Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojas užtikrina jam
pateiktų dokumentų ir informacijos kompiuterinėse laikmenose saugumą tokiu būdu, kad tretieji
asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

17.4.     Informacija apie pacientą tretiesiems asmenims teikiama tik teisės aktuose
nustatytais atvejais ir tvarka.

III. DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI

 1. Ligoninės darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami mandagumu,
  taktiškumu, sąžiningumu, draugiškumu ir pasitikėjimu. Darbuotojai turi padėti vieni kitiems
  darbinėje veikloje, keistis patirtimi ir žiniomis.
 2. Ligoninės darbuotojai privalo laikytis geranoriškumo principo, vengti:

19.1.  Asmeninio įžeidinėjimo, orumo žeminimo;

19.2.  Kito darbuotojo darbo menkinimo;

19.3.  Apkalbų, šmeižto apie kolegas skleidimo, reputacijos menkinimo;

19.4. Neigiamų emocijų demonstravimo.

 1. Darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo kolegomis, ginti juos nuo
  nepagrįstos kritikos ir netinkamos įtakos.
 2. Darbuotojas privalo susilaikyti nuo viešų pasisakymų ar svarstymų apie kolegų
  atliekamas užduotis ir veiksmus, apie kitų darbuotojų asmenybę ir jų kompetenciją.
 3. Neigiamas atsiliepimas apie kolegas, ypač kitų asmenų akivaizdoje, neleistinas. Į kolegą visada kreipiamasi pagarbiai.
 4. Darbuotojų ir vadovų tarpusavio santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba, geranoriškumu bei aktyvia pagalba.
  1. Seksualinis priekabiavimas prie kolegų laikomas grubiu etikos ir darbo drausmės
   pažeidimu.
  2. Darbuotojas privalo nevykdyti tiesioginio vadovo pavedimo, jei pavedimas verčia
   pažeisti įstatymus ir šį Kodeksą. Apie tokį pavedimą pranešama Ligoninės direktoriui.

26. Netoleruotinas neteisėto, netinkamo kolegų elgesio bei nekompetentingumo
gynimas. Darbuotojai privalo pranešti tiesioginiam vadovui apie kolegų nekompetentingumą,
neteisėtą, netinkamą elgesį.

 1. Ligoninės padalinio vadovas savo vadovaujamame kolektyve privalo:

27.1.  Netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar jo garbės ir orumo žeminimo;

27.2.    Sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią
konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;

27.3.  Pastabas dėl pavaldinių klaidų ir darbo trūkumų reikšti korektiškai;

27.4.    Stengtis paskirstyti darbą kolektyve tolygiai, kad būtų efektyviai panaudotos
kiekvieno pavaldinio kūrybinės galimybės ir kvalifikacija;

27.5.    Viešai nereikšti savo simpatijų ar antipatijų pavaldiniams ir kitiems Ligoninės
darbuotojams;

27.6.  Skatinti pavaldinius reikšti savo nuomonę darbiniais klausimais ir ją išklausyti;

27.7.  Deramai įvertinti pavaldinių darbo pasiekimus;

27.8.   Būti reiklus ir teisingas pavaldiniams, visada prisiminti, kad savo elgesiu ir darbu
jis turi rodyti jiems pavyzdį.

 1. Darbuotojai su vadovais turi bendrauti korektiškai ir vykdyti visus teisėtus jų
  nurodymus. Pastebėjęs vadovo klaidą, darbuotojas turi taktiškai apie tai pranešti tam vadovui.
 2. Darbo metu kilę darbuotojų tarpusavio nesutarimai turi būti išsprendžiami
  nedelsiant jų pačių pastangomis, į tiesioginį vadovą kreipiamasi tik kraštutiniu atveju.

IV. KODEKSO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

 1. Informaciją apie Ligoninės darbuotojų galimus pažeidimus nagrinėja, Kodekso
  pažeidimų prevencines priemones nustato bei darbuotojus praktinio Kodekso taikymo klausimais
  konsultuoja Etikos komisija.
 2. Etikos komisija sudaroma Ligoninės direktoriaus įsakymu ne mažiau kaip iš 5
  nepriekaištingos reputacijos Ligoninės darbuotojų.
 3. Komisija nagrinėjimo procedūrą pradeda gavusi rašytinę informaciją (tarnybinį
  pranešimą, darbuotojo skundą, visuomenės informavimo priemonių paskelbtą ar kitokią) apie
  darbuotojo galimai padarytą Kodekso pažeidimą. Komisija nagrinėjimo procedūrą gali pradėti ir
  savarankiškai.
 4. Darbuotojo atsakomybę lengvina tai, kad jis (ji ):

33.1.  Savanoriškai, nelaukdamas sprendimo atlygina pažeidimu padarytą žalą;

33.2.  Viešai pripažįsta kaltę, gailisi ir atsiprašo;

33.3.  Padeda išaiškinti tiesą tyrimo metu;

33.4.  Praneša apie kitokias dėmesio vertas atsakomybę lengvinančias aplinkybes.

 1. Darbuotojo atsakomybę sunkina tai, kad jis (ji):

34.1.  Per kalendorinius metus pažeidimą padarė pakartotinai;

34.2.  Viešai tyčiojasi iš atliekamo tyrimo ir etiško elgesio principų;

34.3.  Trukdo išaiškinti tiesą tyrimo metu, nepateikia prašomų ir jo turimų duomenų arba
pateikia klaidingus;

34.4.  Pažeidė daugiau nei vieną Kodekso nuostatą.

V. ATSAKOMYBĖ UŽ KODEKSO PAŽEIDIMUS

 1. Sprendimą dėl nuobaudos skyrimo / neskyrimo priima Ligoninės direktorius Etikos
  komisijos, išnagrinėjusios konkretų šio Kodekso pažeidimą, teikimu.
 2. Drausminės nuobaudos skiriamos Darbo kodekse nustatyta tvarka.
 3. Etikos komisija, nustačiusi, kad pažeisti Kodekso reikalavimai, atsižvelgiant į
  pažeidimo mažareikšmiškumą ar lengvinančias aplinkybes, gali apsiriboti nagrinėjimu ir siūlyti
  neskirti nuobaudos.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Darbuotojai jsipareigoja vadovautis šiuo Kodeksu. Su šiuo Kodeksu pasirašytinai
  supažindinamas kiekvienas Ligoninės darbuotojas. Naujai priimami darbuotojai su šiuo Kodeksu
  pasirašytinai supažindinami iškart po darbo sutarties pasirašymo.

 

 

________________________________

77.0 KiB
407 Atsisiuntimų
Išsami informacija


Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-31 11:25